Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO, tačnije Tehnički komitet je identifikovao i specificirao zahteve međunarodnog standarda ISO 9001. Ti zahtevi su poslužili za kreiranje Sistema mendažmenta kvalitetom u organizacijama.

Organizacija koja implementira Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 šalje poruku svim svojim potencijalnim klijentima da je cilj njenog poslovanja identifikacija potreba i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih) i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primenu Sistema menažmenta kvaliteta (QMS), čime organizacija pokazuje sposobnost da kontinuirano obezbeđuje da proizvod ili usluga koju pruža zadovoljava pored zahteva, potreba i očekivanja korisnika i zahteve odgovorajuće zakonske regulative i propisa. Takođe kompanija ovime postiže i zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga i proizvoda. read more →