Procena rizika na radnom mestu

Poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Procena rizika je sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Akt o proceni rizika je Akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Radno mesto sa povećanim rizikom je radno mesto utvrđeno aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimično promenjenih mera u skladu Zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenog. Prilikom procene rizika sagledava se organizacija rada, radni procesi, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog.

Procena rizika obuhvata:

  • Opšte podatke o poslodavcu
  • Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i njihovo grupisanje, i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
  • Snimanje organizacije rada
  • Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini
  • Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
  • Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika
  • Zaključak
  • Izmene i dopune akta o proceni rizika

Ukoliko ste zainteresovani za Procenu rizika na radnom mestu i radnoj okolini u vašoj kompaniji, možete nas kontaktirati putem telefona ili maila office@eurostandard.rs.