Međunarodni standardi

ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora da ispuni kako bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. ISO 9001 je pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost organizacije. Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa.

Opširnije

ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Opširnije

OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama.

Opširnije

ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom. To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga. ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina i kao što je prikladan za pekare sa 10 zaposlenih, tako je prikladan i za međunarodne proizvođače hrane ili supermarkete koji zapošljavaju hiljade radnika.

Opširnije

ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

Standard ISO 27001 je značajan standard za organizacije koje se bave uslugama u oblastima koje su na bilo koji način povezane sa Informacionim tehnologijama i potrebom za očuvanje poverljivosti informacija. Njegova implementacija i primena omogućavaju bolju saradnju sa sličnim organizacijama širom sveta koje posluju po ovom modelu.

Opširnije

IFS – Međunarodni standard za hranu

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vreme i novac.

IFS je danas široko primenjen svetski standard kontrole bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Ovi, najviši standardi hrane, zasnivaju se na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika „isprati“ ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i ditribucije.

Opširnije

CE Znak

CE znak je skraćenica od „Conformité européenne“ (engl. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod u skladu sa smernicama EU i odgovarajućim evropskim normama na koje se pozivaju smernice.

Tržište Evropske Unije  zahteva da proizvodi koji se plasiraju i stavljaju u promet moraju zadovoljiti suštinske zahteve za bezbednošću ili tehničke zahteve. Najveći broj proizvoda široke potrošnje i industrijskih proizvoda koji potpadaju pod direktivama novog pristupa moraju imati CE znak.

Opširnije

Održavanje sistema menadžmenta

Euro Quality Standard INT doo nudi mogućnost održavanja već uvedenog Sistema menadžmenta. U skladu sa Vašim potrebama i željama aktivno učestvujemo u obavljanju poslova i zadataka Vašeg menadžera kvaliteta, čime dobijate konsultanta koji je zadužen za Vaš sistem.

Opširnije