Zaštita od požara

U okviru usluga iz zaštite od požara u saradnji sa našim partnerima možemo Vam ponuditi sledeće usluge:

Izrada glavnog projekta zaštite od požara

Glavni projekat zaštite od požara je jedan od osnovnih instrumenata prevencije zaštite od požara. Izrađuje ga privredno društvo ili drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.

Glavni projekat sadrži:

 • tehnički izveštaj,
 • proračunske osnove,
 • grafičku dokumentaciju i predmer,
 • i predračun opreme i sredstva za zaštitu od požara.

Izrada plana zaštite od požara

Plan zaštite od požara sadrži:

 • prikaz postojećeg stanja zaštite od požara
 • procenu ugroženosti od požara
 • organizaciju zaštite od požara; predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara
 • proračun potrebnih finansijskih sredstava i propisane proračunske i grafičke priloge.
Na Plan Zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izrada pravila zaštite od požara

Pravila zaštite od požara obuhvataju:

 • organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen,
 • zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara,
 • donošenje Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara i način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje PPZ.

Obuka iz oblasti zaštite od požara

Kao pravno lice koje ima ovlašćenje MUP-a i ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara, naši partneri izrađuju Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Program se zatim šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije radi dobijanja saglasnosti, nakon čega se pristupa izvođenju obuke iz ove oblasti za sve zaposlene radnike.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od usluga iz oblasti zaštite od požara, možete nas kontaktirati putem telefona ili maila office@eurostandard.rs.