Poslovi bezbednosti

U okviru poslova bezbednosti u saradnji sa našim partnerom možemo Vam ponuditi sledeće usluge:

Procena rizika na radnom mestu

Poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Procena rizika je sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Opširnije

 

Izrada, izmena i dopuna Akta o proceni rizika

U skladu sa članom 15. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Službeni glasnik RS br. 72/2006, vrši se izmena i dopuna Akta o proceni rizika.

Akt o proceni rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini  podleže potpunoj  izmeni  i dopuni  nakon svake kolektivne  povrede na radu  sa smrtnim posledicama,  koja se dogodi na radnom mestu  i u radnoj okolini  poslodavca.

Opširnije

 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu obuhvata pružanje sledećih usluga:

  • Vrši kontrolu i daje savete Korisniku usluga odnosno ovlašćenom licu kod Korisnika usluga pri planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija, i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
  • Učestvuje u opremanju i uređenju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada…

Opširnije

Zaštita od požara

U okviru usluga iz zaštite od požara u saradnji sa našim partnerima možemo Vam ponuditi sledeće usluge:

  • Izrada glavnog projekta zaštite od požara
  • Izrada plana zaštite od požara

  • Izrada pravila zaštite od požara

  • Obuka iz oblasti zaštite od požara

Opširnije