ISO 45001 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Standard ISO 45001 (Occupational Health & Safety – OH&S) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Cilj i predviđeni ishodi OH&S sistema menadžmenta jesu sprečavanje povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja radnika i pružanje bezbednih i zdravih radnih mesta; stoga je od suštinskog značaja za organizaciju da eliminiše opasnosti i svede na najmanju moguću meru OH&S rizike preduzimanjem efektivnih mera prevencije i zaštitnih mera.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike bezbednosti i zdravlja na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama.

Šta je ISO 45001?

Standard ISO 45001 (Occupational Health & Safety) je standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Standard je namenjen organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje hnjihovih povređivanja.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike bezbednosti i zdravlja na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OH&S odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OH&S uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Prednosti ISO 45001

Prednosti implementacije ISO 45001:

 • povrede na radnom mestu svodi na minimum;
 • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
 • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost;
 • usklađuje radne procese kompanije sa zakonskim propisima;
 • poboljšava opštu sliku kompanije;
 • privlači strane ulagače;
 • uliva poverenje korisnicima/kupcima da postoji opredeljenost upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu koja se može dokazati;
 • otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbednost i zdravlje na radu.

Osnova ovog sistema je bezbednost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka:

 • određivanje i procena opasnosti u skladu sa zakonskim propisima,
 • određivanje opasnosti prema procesima u organizaciji,
 • utvrđivanje nivoa rizika po bezbednost i zdravlje na radu
 • određivanje politike i ciljeva bezbednosti i zdravlja na radu,
 • planiranje, razvoj i implementacija sistema bezbednosti i zdravlja zaposlenih,
 • interna provera sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu,
 • sertifikacija

Implementacija i sertifikacija ISO 45001 sistema štiti firmu od neželjenih troškova, omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika smanjenjem povreda na radu, a samim tim i dužinu bolovanja.

Ukoliko ste zainteresovani za implementaciju sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001 u vašu kompaniju, možete popuniti zahtev za ponudu ili nas kontaktirati putem telefona ili maila office@eurostandard.rs